Uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk

Voor het berekenen van de uitzetting en krimp van metselwerk, ten gevolge van temperatuurswisselingen, is het van belang om over betrouwbare gegevens te beschikken. Om de uitzetting te kunnen berekenen is de
lineaire uitzettingscoëfficiënt α (m/(m.K) van belang.

Recent onderzoek door het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie (TCKI) geeft als resultaat:
α=4tot5x10–6 (m/(m.K)

Het geringe verschil in de uitzettingscoëfficiënt van bakstenen, wordt veroorzaakt door de herkomst van de klei waarvan de steen is gebakken.
Voor de berekening van baksteen metselwerk kan gebruik gemaakt worden van onderstaande tabel.
baksteen amsterdam techniek uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk

De berekening van de lengte verandering volgt uit de formule:
Δ l = α . ΔT (m)

Hierin is;
Δl lengteverandering
ΔT temperatuurverschil
α lineaire uitzettingscoëfficiënt.

Van deze berekeningswijze wordt o.a. gebruik gemaakt om de dilatatieafstanden in gevelmetselwerk te bepalen.

baksteen amsterdam techniek uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk horizontale uitzetting krimp
Horizontale uitzetting/krimp

baksteen amsterdam techniek uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk verticale uitzetting krimp
Verticale uitzetting/krimp

De lineaire uitzettingscoëfficient is ook van belang om vooraf te kunnen vaststellen of materialen elkaar verdragen in een constructie. Wanneer het ene materiaal meer uitzet of krimpt dan het andere in een samengestelde constructie kunnen spanningen ontstaan die tot bezwijken leiden.
Materialen zoals staal en beton, met een vrijwel gelijke lineaire uitzettingscoëfficient verdragen elkaar uitstekend. Brengt men echter gewapend beton samen met gevelmetselwerk in baksteen dan moet er rekening gehouden worden met de thermische lengteveranderingen van beide materialen, opdat er geen schade ontstaat.

Velp, juni 2008

Bron: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een omissie, een gebrek en/of een onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.

Baksteen Amsterdam alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.