Wateropneming initieel van metselbaksteen

Bij metselen is een optimale afstemming van de metselmortel op de toe te passen metselbaksteen van groot belang.

Metselbaksteen voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 771-1 Metselbaksteen.
De wateropname van metselbakstenen wordt hierin gedeclareerd in massaprocenten. Voor de verwerking van de metselbakstenen is de zogenaamde initiële wateropzuiging van belang.

De volgende onderverdeling in initiële waterzuiging is binnen de richtlijnen [o.a. BRL 1007 Metselbaksteen] bepaald.

Tabel: Indeling initiële wateropzuiging BRL 1007
baksteen amsterdam techniek wateropneming initieel van metselbaksteen

Afstemming baksteen en mortel
Cementgebonden mortel dient op de initiële wateropzuiging van de toe te passen metselbaksteen te worden afgestemd, alleen dan kan een goede verwerking op de bouwplaats worden bereikt.
Voor bakstenen die worden ingedeeld in de categorie “Matig zuigend” zijn aanpassingen aan de metselmortel noodzakelijk. Afhankelijk van de initiële wateropzuiging kan de mortelleverancier in de receptuur maatregelen treffen.

Voor metselbaksteen met een initiële wateropzuiging groter dan 0,5 kg/m2.min is op deze wijze nog een mortel beschikbaar voor een min of meer traditionele verwerking.
Bakstenen echter onder deze grens van 0,5 kg/m2.min, zuigen vrijwel geen water meer op en vragen om een aangepaste wijze van verwerken. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een beperkte stapelhoogte in de uitvoering en afscherming van het verse metselwerk. Onvoldoende “tijd” tijdens de verwerking lijdt tot opdrijven van het metselwerk met een grote kans op onthechting en onvoldoende vlakheid. Geen adequate maatregelen ter afscherming geven een grote kans op het ontstaan van uitloging en smet.

Aandachtspunten bij de verwerking van zeer weinig (slecht) zuigende baksteen
1. Bakstenen met lage wateropneming dienen in alle gevallen droog te worden verwerkt.
2. Aandacht op de bouwplaats voor de opslag en de verwerking van de metselbakstenen is noodzakelijk.
3. Deze bakstenen dienen op een schone, droge en vlakke ondergrond te worden geplaatst. Zo kan er geen vuil en (regen)water in de metselbakstenen trekken.
4. Dek de metselbakstenen zodanig af dat beluchting mogelijk maar indringing van regenwater wordt voorkomen.
5. Na het opperen dienen ook op de steiger deze metselbakstenen duurzaam te worden afgedekt voordat de verwerking gaat plaatsvinden.
6. Stem de wijze van verwerken en de metselmortel af op de baksteen.
7. Volg de adviezen van de baksteen- en mortelfabrikant.
8. Stem de wijze van voegen en de voegmortel af op de baksteen

Als ondanks alle genoemde aandachtspunten het metselwerk gaat `drijven` zal, afhankelijk van de buitentemperatuur, een `wachttijd` in acht moeten worden genomen.

Het toepassen van metselbakstenen met een zeer lage initiële wateropzuiging,minder dan 0,5 kg/m2.min dient zeer zorgvuldig te worden overwogen.
De wijze van verwerking; traditioneel metselen & voegen, doorstrijken of lijmen dan wel metselen met dunne voegen en de keuze van de te gebruiken mortel(s) moet zijn afgestemd op dit type baksteen.
In bepaalde omstandigheden, kan het noodzakelijk zijn een ander type, meer zuigende metselbaksteen, of een aangepaste wijze van verwerken te overwegen.

Velp, oktober 2008

Bron: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een omissie, een gebrek en/of een onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.

Baksteen Amsterdam alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.